Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Απαλλαγή διδάκτρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Απαλλαγή διδάκτρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δικαίωμα χρήσης έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις...


Απαλλαγή διδάκτρων στο Π.Μ.Σ. Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής  ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τις κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν, συγκεντρώσετε και προσκομίσετε την αίτηση σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των διδάκτρων μαζί  από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023.  

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη “Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης” αναφέρει ότι:

Δικαίωμα χρήσης έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

– Αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο: κατοχή βαθμού πτυχίου/διπλώματος ίσο ή ανώτερο του επτάμιση (7,5) με άριστα το δέκα

– Φορολογητέο εισόδημα:

Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9.520,00 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (6.664,00 €) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 8.5.2023 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της Υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο παιδείας.

1α) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος  των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ή του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του

) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών  του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος, αν  ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26 έτος της ηλικίας του,

1γ) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος ή της συζύγου ή συμβιούντος του εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωση

2. Αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει  το 26 έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμού γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από ένα γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με  αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο τελευταίων ετών εμπίπτει στο αντίστοιχο ποσό του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Δικαιολογητικά υποτροφίας

·         Αίτηση η οποία κατέχει τη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.

·         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσετε πως δε λαμβάνετε άλλη υποτροφία.

·         Από τα δύο τελευταία χρόνια φωτοτυπημένα αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών όλων των μελών της οικογένειας σας, δηλαδή των γονέων σας και των αδερφών σας αν δεν έχουν ξεπεράσει τα 26 έτη και δεν έχουν παντρευτεί. Εάν οι γονείς σας είναι διαζευγμένοι, θα καταθέσετε το Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στο οποίο είστε καταχωρημένος/η ως εξαρτώμενο μέλος.

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα λάβετε από το δημοτολόγιο του δημαρχείου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας σας.

·         Εάν έχετε ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω ή αν αυτό το ποσοστό αναπηρίας το έχει ένα εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας σας, τότε χρειάζεται να καταθέσετε ιατρική γνωμάτευση από τα ΚΕ.ΠΑ. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

·         Εάν έχετε χάσει τον έναν γονέα ή και τους δύο και το έχετε δηλώσει, θα πρέπει να προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποθανόντος.

·         Εάν έχετε δηλώσει πως οι γονείς σας είναι χωρισμένοι, χρειάζεται να καταθέσετε και το διαζευκτήριο των γονιών σας.

·         Ο βαθμός του πτυχίου έχει ήδη εξεταστεί από την επιτροπή που σας επέτρεψε την εισαγωγή σας στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Όμως, αν ο βαθμός δεν αναγράφεται αριθμητικά οφείλετε να καταθέσετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

·         Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης (αριθμ. 108990/Ζ1/2022 ΦΕΚ 4899/Β/16-9-2022) η συνέλευση του μεταπτυχιακού προγράμματος ή η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα.

Στην περίπτωση που απαλλαγείτε από την καταβολή των τελών φοίτησης, κατόπιν σχετικής αποφάσεως, οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει στο ΠΜΣ σας επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς σας.

Αν η τελική απόφαση δεν σας απαλλάσσει από την καταβολή των τελών φοίτησης, τότε θα κληθείτε να καταβάλετε το ποσό των τελών φοίτησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά εδώ:

·                 Ν. 4957/22, άρθρα 86 & 418

·                 ΦΕΚ 4659/Β΄/5.9.22, Υ.Α. 104375/Ζ1

·                 ΦΕΚ 4899/16.09.22, Υ.Α.108990/Ζ1

·                 ΦΕΚ 4837/01.08.2023/Αριθμ. 84560/Ζ1


Για την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ παρακαλούμε πατήστε εδώ