Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. 
 9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και της παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018.