Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 - Βαθμός πτυχίου
 - Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
 - Επαγγελματική εμπειρία
 - Ερευνητική δραστηριότητα
 - Δημοσιεύσεις
 - Συστατικές επιστολές
 - Προφορική συνέντευξη (σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψηφίων)