Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του ΠΜΣ «Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής» είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να εξελιχθούν οι απόφοιτοί του σε ηγετικά στελέχη σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών καθώς και στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών τους στόχων.